Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNRAVEL S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNRAVEL S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki

  • 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNRAVEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym dokonuje wyboru spółki pod firmą Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008665 jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -

  • 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”---------------------------------------------- -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta, po przeprowadzeniu głosowania, zarządzonego przez Przewodniczącego Zgromadzenia jako głosowanie jawne, jednogłośnie, przy czym: ważne głosy oddano z 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji które stanowią 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 10.000 (dziesięć tysięcy), głosów „za” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero).

This website uses cookies to work correctly and to obtain anonymous information about users’ Internet activities.This information shall be collected and used to optimize the Unravel offer. Unravel may provide this information to its Partners for analysis. Cookies will be stored in the browser’s memory. Cookies settings can be changed in the browser’s options. For more information please visit Privacy Policy.